Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Обява за процедура по избор на регистриран одитор

28 септември 2021 09:56, Людмила Калъпчиева
Излъчване: СБР - Котел преди 2 седмици, брой четения: 300

Котел 8970, обл. Сливен-ул.“Изворска“№85, тел. +359 887 777 423, https://sbdplr-kotel.org

 

ДО: всички заинтересовани лица,

регистрирани като одитори

ПОКАНАТА ОТ: „СБР-Котел“ ЕООД

със седалище и адрес на управление в

гр. Котел, ул. „Изворска“ №85,

ЕИК: 119527829

ЗА:Избор на регистриран одитор за

заверка на годишния финансов отчет

на „СБР-Котел“ ЕООД през отчетната 2021г.

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА

 

В изпълнение на разпорежданията на МЗ, дадени с писмо № 26-00-2960/17.09.2021г и на основание на чл.37 от Закона за счетоводството, чл.8 от Закона за независимия финансов одит, чл.146 от Търговския закон,Закона за публичните предприятия и правилника към него чл.8, т.8 от Учредителния акт на дружеството и чл.3, т.6 от Договора за управление № РД-16-191 от 04.03.2021г и чл.6 от Правилата за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на публичното предприятие – „Специализирана болница за рехабилитация-Котел“ ЕООД

 

I. „Специализирана болница за рехабилитация-Котел“ ЕООД обявява стартиране на процедура по избор на регистриран одитор за извършването на финансов одит на годишния финансов отчет за 2021г. и изготвянето на финансов отчет за дейността на лечебното заведение.

 

II. Конкурсът се възлага по реда и условията, предвидени в Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия и съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит /ЗНФО/, Закон за счетоводството /ЗС/, Вътрешните правила за избор на регистриран одитор и настоящата конкурсна документация при спазване на изискванията за публичност и прозрачност, за свободна и честна конкуренция и за осигуряване на равни възможности за участие на всички кандидати.

 

III. Минимални изисквания към кандидатите:

 

1. Да са регистрирани одитори /физически лица/ или одиторски дружества, вписани в регистъра по чл.20 от ЗНФО;

 

2. Да притежават минимален одиторски стаж от пет години. Ако кандидатът е специализирано одиторско дружество, да представи доказателства по т.1 и т.2 за регистрирания одитор, който пряко ще извърши услугата.

 

3. Да не са извършвали задължителен финансов одит на „СБР-Котел“ЕООД в продължение на повече от 4 поредни години, считано от датата на влизане в сила на ППЗПП;

 

IV. Необходими документи за участие в конкурса:

 

• Заверено копие на валиден документи, удостоверяващ вписването на кандидата в Регистъра на регистрираните одитори като специализирано одиторско предприятие по ЗНФО;

• Декларация, в която да бъде посочен регистрираният одитор, който ще бъде отговорен за извършване на независим финансов одит – свободен текст;

• Декларация от регистрирания одитор, за участието му за времето на целия период на изпълнение на одита – в свободен текст;

• Декларация за конфиденциа̀лност – в свободен текст;

• Ценова оферта без ДДС;

• Други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността (по преценка на кандидатите);

 

V. Начин на провеждане на конкурса:

 

• Вид на процедурата – подбор по документи;

• Конкурсната документация се подават в деловодството, като се приемат от „Административния секретар“ на „СБР-Котел“ЕООД, на адрес: гр. Котел, ул.“Изворска“ №85, всеки работен ден от 8.00 ч. до 16:00 ч. в срок до 15.10.2021 г, когато се входира лично или чрез упълномощено лице. Другите методи за подаване на документи са чрез Български пощи, на посочения адрес, или на email: dsbr_kotel@abv.bg , подписано с електронен подпис;

 

• Предложенията за участие в конкурса се адресират до Управителя на „СБР-Котел“ЕООД и се предоставят в запечатан, непрозрачен плик с надпис; „Оферта за участие в процедура за избор на регистриран одитор за извършване на финансов одит и заверка на ГФО на „СБР-Котел“ЕООД, гр. Котел за 2021г.“;

• След изтичане на срока за получаване на оферти комисия, определена от изпълнителния директор на лечебното заведение, ще извърши проверка на постъпилите предложения, както и класиране на участниците;

• Критерий за оценка на предложенията – „Най-ниска предложена цена“;

• Срок на валидност на офертата – 30 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти, определен в настоящата покана.

• Срок за изпълнение на одита – до 20.03.2022 г.

 

VI. Допълнителна информация

• Атанас Деливичев, „Административен секретар“ – тел. 0896 655 399

• Валентина Джейкъбс, адвокат на дружеството“ – тел. 0885 141 696