Не сте влезли в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Приетите решения на днешното правителствено заседание

16 май 2024 08:38, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Туида Нюз преди около 1 месец, брой четения: 246
Герб

Правителството одобри позицията на България за редовното заседание на Съвет „Общи въпроси“

 

Министерският съвет одобри позицията на България за участие в редовното заседание на Съвет „Общи въпроси“ (СОВ), което ще се проведе на 21 май 2024 г. в гр. Брюксел, Кралство Белгия.

Съветът ще започне подготовката на заседанието на Европейския съвет на 27 и 28 юни 2024 г., като обмени мнения по проекта на анотиран дневен ред, включващ темите: Украйна; Сигурност и отбрана; Външни отношения; Конкурентоспособност с фокус върху Съюза на капиталовите пазари; Следващия Стратегически дневен ред; Пътната карта за вътрешните реформи в ЕС.

Министрите ще обсъдят също така и Годишния диалог относно принципите на правовата държава, както и върховенството на закона в Полша по чл. 7(1) от ДЕС.

В рамките на СОВ е предвидена и среща във формат „Министрите на бъдещето“ с участието на изпълнителния заместник-председател на ЕК Марош Шефчович. Акцентът ще бъде поставен върху Зелената сделка, конкурентоспособността и социалното благосъстояние.

 

България подкрепя назначаването на двама съдии в Съда на ЕС от Италия и Малта

 

България подкрепя назначаването на двама съдии в Съда на ЕС от Италия и от Малта. Това се посочва в българската позиция за заседанието на постоянните представители на държавите членки в Европейския съюз (КОРЕПЕР II), което ще се проведе на 22 май 2024 г. в Брюксел.

На заседанието ще бъдат разгледани предложенията на двете страни.

България подкрепя кандидатурата на г-н Масимо Кондинанци (Massimo Condinanzi) от Италия за поста съдия в Съда на ЕС и кандидатурата на г-жа Рамона Френдо (Ramona Frendo) от Малта за поста съдия в Съда на ЕС.

Мандатът на двамата кандидати ще е от 7 октомври 2024 г. до 6 октомври 2030 г.

 

Одобрен е отчетът за дейността на Съвета за координация при управление при управление на средствата от Европейския съюз през 2023 г.

 

Правителството одобри Годишен отчет за дейността на Съвета за координация при управление на средствата от Европейския съюз (СКУСЕС) през 2023 г.

През изминалата година в рамките на Съвета са съгласувани проекти на документи, касаещи ефективното управление, контрола и координацията на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове и Европейските фондове при споделено управление. Сред проведените процедури на неприсъствено вземане на решения през 2023 г. следва да бъдат отбелязани съгласуваните проекти на изменения на оперативните програми във връзка с предоставената възможност на страните-членки да предприемат целенасочени, извънредни мерки за използване на фондовете на Кохезионната политика в подкрепа на малките и средни предприятия за осигуряване на оперативен капитал за смекчаване на последиците върху тях, особено засегнати от увеличените цени на енергията, чрез прилагане на Инструмента SAFE.

Съгласувани са и индикативните годишни работни програми на програмите за 2024 година.

 

Салдото по консолидираната фискална програма към края на първото тримесечие на 2024 година

е 0,4 млрд. лв.

 

Правителството одобри информацията за касовото изпълнение на държавния бюджет и на основните показатели на консолидираната фискална програма (КФП) за първото тримесечие на 2024 г., изготвена в изпълнение на чл. 135, ал. 1 на Закона за публичните финанси.

На база на данните от месечните отчети за касово изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет салдото по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към март 2024 г. е положително в размер на 0,4 млрд. лв. (0,2% от прогнозния БВП).

Приходите, помощите и даренията по КФП към март 2024 г. са в размер на 15,76 млрд. лв. или 20,9% от годишните разчети. Постъпленията нарастват с 1,07 млрд. лв. (7,2%) спрямо отчетените към март 2023 г. Сравнени със същия период на 2023 г. данъчните приходи нарастват номинално с 0,21 млрд. лв. (1,8%), а неданъчните постъпления намаляват с 0,12 млрд. лв. (4,9%) поради спад при постъпленията от продажба на квоти за емисии на парникови газове по бюджета на ФСЕС. Постъпленията в частта на помощите и даренията ( основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) нарастват с 0,97 млрд. лева.

Данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) са в размер на 12,03 млрд. лв., което представлява 20,8% от разчетените за годината и формират 76,3% от общите постъпления по КФП за периода.

Неданъчните приходи са в размер на 2,32 млрд. лв., което представлява 22,6% от годишните разчети.

Приходите от помощи и дарения са в размер на 1,41 млрд. лева.

Разходите по КФП (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към март 2024 г. възлизат на 15,35 млрд. лв., което е 18,8% от годишните разчети. През м. февруари, в изпълнение на чл. 71, ал.1 от Постановление № 13 на Министерския съвет от 2024 г., от сметката за чужди средства по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството бяха възстановени средства в общ размер на 1,2 млрд. лв. В хода на изпълнението на бюджета за 2024 г. по-голяма част от тези средства ще бъдат предоставяни с акт на Министерския съвет на базата на подписани споразумения с МРРБ като трансфери за общините за финансиране на Инвестиционната програма за общински проекти по реда на чл. 107 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. При елиминирането на тази трансакция, с оглед съпоставимост с предходната година, разходите към края на март 2024 г. са 16,55 млрд. лв. при 15,36 млрд. лв. за първите три месеца на 2023 година, В отделните разходни показатели нарастване има при социалните разходи, вследствие на изплатените по-високи пенсии след влязлото в сила увеличение от юли 2023 г., както и на по-високите разходи за персонал, след увеличението на възнагражденията на педагогическия персонал и при някои други администрации с приетия в средата на 2023 г. Закон за държавния бюджет и други.

Размерът на фискалния резерв към 31.03.2024 г. е 11,88 млрд. лв., в т. ч. 9,98 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 1,9 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

 

Одобрено е изменение в проекта на нова Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане между Република България и Република Малта

 

Със свое решение правителството одобри изменение в проект на Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане между Република България и Република Малта и упълномощи министъра на финансите да подпише спогодбата от българска страна при условие за последваща ратификация.

Първоначалният проект на спогодба е одобрен с решение на Министерския съвет на 8 юли 2020 г. като основа за водене на преговори. В резултат на проведените през октомври 2022 г. и ноември 2023 г. преговори между двете държави в първоначалния проект са направени промени за постигане на общ проект на спогодба. Тези промени представляват съществено отклонение в проекта на договор съгласно чл. 11, ал. 2 от Закона за международните договори на Република България, което се одобрява от Министерския съвет.

Действащата в момента Спогодба между Република България и Република Малта е подписана през 1986 г. в условията на социално-икономически отношения от друг тип и различна данъчна система. В периода след подписването и настъпиха съществени промени в икономиката на страната ни, както и в законодателството. Също така последните осем години са белязани от изключително важни развития в областта на международните данъчни правила, инициирани от държавите от Г-20 и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), с цел противодействие на идентифицираните рискове за глобалната данъчна система, водещи до свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби.

Новата Спогодба ще създаде по-ясни, балансирани и съвременни правила при разпределението на данъчно-облагателните правомощия между двете държави. Освен правила за избягване на двойното данъчно облагане, тя ще въведе по-ефективни механизми за ограничаване на неправомерното използване на нейните разпоредби и на националните данъчни законодателства на двете държави. Така ще се осигури подходяща правна рамка за противодействие на заобикалянето на данъчното облагане.

Спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане са важен елемент от междудържавната договорна база, тъй като водят до стимулиране на стопанската и инвестиционната дейност между държавите.

Спогодбата ще изпълнява т. нар. ,,минимален стандарт“ по Мерки 6 и 14 от Проекта BEPS на ОИСР относно мерките срещу свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби. Изпълнението на минималните стандарти по BEPS е обект на регулярна партньорска проверка от страна на ОИСР в рамките на работата и членството на България в Приобщаващата рамка (BEPS Inclusive Framework). Това изпълнение е и един от важните елементи, по които България е оценявана за съответствието на нейното законодателство, политики и практики с правните инструменти на ОИСР в хода на процеса по присъединяването ни към Организацията.

 

Одобрена е позицията на страната ни за заседание на Съвета на управителите на ЧБТР

 

Със свое решение правителството одобри позицията на България относно разпределението на акции при увеличаване на капитала на Черноморската банка за търговия и развитие (ЧБТР). Министерският съвет упълномощава управителя за България в Съвета на ЧБТР да гласува спрямо одобрената позиция на предстоящото заседание на Съвета на управителите на Банката

Решението за увеличение на капитала на Банката е взето през 2021 г. от Съвета на управителите на ЧБТР, когато е одобрена Стратегията за участие в капитала на Банката. На 26.01.2023 г. е прието Решение на Народното събрание на страната ни за даване на съгласие за увеличаване на акционерното участие на България в капитала на ЧБТР.

ЧБТР е международна финансова институция на страните участнички в Черноморското икономическо сътрудничество. Дейността й е насочена към финансиране и насърчаване на регионални проекти от публичния и частния сектор, както и поощряване на търговската активност между страните акционери.

 

Одобрен е докладът с резултатите от редовното заседание на Съвета ЕКОФИН

 

Министерският съвет одобри доклад с резултатите от участието в редовното заседание на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), което се проведе на 12 април 2024 г. в гр. Люксембург.

Министрите на финансите обсъдиха средносрочната оценка за прилагането на Механизма за възстановяване и устойчивост и одобриха Заключения на Съвета в тази връзка.

Съветът направи равносметка на икономическото и финансовото въздействие на агресията на Русия срещу Украйна. Европейската комисия информира участниците относно изпълнението на Механизма за Украйна и за предстоящата оценка на Плана на Украйна.

В рамките на точка „Други въпроси“ европейският главен прокурор запозна Съвета с дейностите на Европейската прокуратура, като акцентът беше поставен на измамите с ДДС.

 

Вицепремиерът Людмила Петкова ще е председател на Националния съвет за хората с увреждания

 

Заместник министър-председателят и министър на финансите Людмила Петкова ще е председател на Националния съвет за хората с увреждания, реши правителството. Заместник-председатели ще бъдат министърът на труда и социалната политика Ивайло Иванов и министърът на здравеопазването Галя Кондева-Мънкова. Останалите представители на държавата в съвета са по един заместник-министър от всяко министерство.

Националният съвет за хората с увреждания е консултативен орган за осъществяване на сътрудничество при разработване и провеждане на политиката за правата на хората с увреждания към Министерския съвет. В него освен представителите на държавата участват и национално представителните организации на и за хората с увреждания, национално представителните организации на работниците и служителите, национално представителните организации на работодателите и Националното сдружение на общините в Република България.

 

Правителството одобри позицията на България за 112-та сесия на Международната конференция на труда

 

Правителството одобри позицията и състава на националната тристранна делегация на България, която ще участва в 112-та сесия на Международната конференция на труда. Форумът ще се проведе в периода 3 - 14 юни 2024 г. в гр. Женева, Швейцария.

По време на сесията на Международната конференция на труда ще бъдат поставени въпросите за фундаменталните принципи и права на работа във връзка с Декларацията на МОТ от 1998 г., изменена 2022 г., за осигуряване на достоен труд в сектор грижи и създаване на нов стандарт във връзка с биологичните опасности. Ще бъде разгледано и изпълнението от държави - членки на Международната организация на труда, на ратифицирани от тях международни трудови стандарти.

 

Правителството одобри изплащането на 5 000 евро обезщетение след представяне на едностранна декларация по жалба пред ЕСПЧ

 

Българското правителство одобри едностранната декларация, с която трябва да изплати обезщетение от 5000 евро по жалба пред Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) за нарушение на чл. 14 във връзка с чл. 8 от Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи (Конвенцията) поради дискриминация на основание на нейния пол при упражняване на правото й на зачитане на личния живот.

През 2017 г., след навършване на 16 години; жалбоподателката започва да тренира в местния футболен отбор за младежи „старша възраст" (16-18 г.), тъй като в родния й град, а както твърди и в цялата страна по това време, няма отбор по футбол за девойки „старша възраст". Преминава медицински преглед и придобива футболен паспорт в уверение на това, че може да участва в състезания. Жалбоподателката бележи напредък с тренировките и през 2017 г. нейните треньори изпращат молба до Зоналния съвет на Българския футболен съюз във Велико Търново да я картотекира като състезател в отбора на младежите „старша възраст". БФС отказва молбата на основание, че е жена.

В националните производства по нейна жалба за дискриминация националните власти не изследват въпроса дали отказът жалбоподателя да бъде картотекирана в мъжки отбор при твърдяната липса на женски такъв е неоправдано неравно третиране в сравнение с младеж в сходно на нейното положение (дискриминация по признак „пол") по смисъла на чл.14 във връзка с чл. 8 от Конвенцията и в съответствие с практиката на ЕСПЧ.

Вземайки предвид практиката на ЕСПЧ по делата Pla and Puncernau v. Andorra, no. 69498/01, judgment of 13 July 2004, § 59, Budinova and Chaprazov v. Bulgaria, no. 12567/13, judgment of 16 February 2021 §§ 92-94, в които са установени нарушения на чл. 14 във връзка с чл. 8 от Конвенцията, българското правителство одобри едностранна декларация на основание член 37 от Конвенцията.

 

Правителството одобри изплащането на 5 200 евро обезщетение след представяне на едностранна декларация по жалба пред ЕСПЧ

 

Българското правителство одобри едностранната декларация, с която трябва да се изплати обезщетение от 5 200 евро по жалба пред Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) за нарушения на презумпцията за невиновност и липсата на вътрешноправно средство за оспорването им по чл. 6 § 2 и чл. 13 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи (Конвенцията).

През 2019 г. жалбоподателят е арестуван за подкуп, за който се твърди, че е поискал в качеството си на районен кмет на Пловдив. Жалбата съдържа оплаквания относно изказвания от страна на Прокуратурата на последвалата пресконференция и съдържанието на определението, с което националният съд е наложил мярката му за неотклонение задържане под стража.

Към настоящия момент наказателното производство срещу жалбоподателя се разглежда на първа инстанция от Окръжен съд -Пловдив.

Вземайки предвид практиката на ЕСПЧ по делото Баневи срещу България, (жалба № 25658/19), в което са установени нарушения на чл. 6 § 2 и чл. 13 от Конвенцията, българското правителство одобри едностранна декларация на основание член 37 от Конвенцията.

 

Правителството се разпореди с имоти

 

По решение на правителството се отчуждават имоти - частна собственост в землищата на гр. Ботевград и с. Скравена (Софийска област) за държавна нужда за изграждане на обект: „Модернизация на участък от път I-1 (Е-79) ,,Мездра-Ботевград“ от км 161+367 до км 194+164.89. Те са необходими във връзка с одобрен проект за изменение на ПУП-парцеларен план, който предвижда замяна на проектираните кръгови кръстовища на едно ниво с пътни възли на две нива. Освен това в хода на изпълнението на проекта са констатирани погрешно заснети, неправилно отразени или пропуснати мрежи и съоръжения, които следва да бъдат надлежно нанесени в плана. Средствата, необходими за финансиране на процедурата по отчуждаване на имотите, се осигуряват от Агенция „Пътна инфраструктура“. Решението може да се обжалва пред административния съд по местонахождението на имотите в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересуваните лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Съгласно друго правителствено решение се отчуждават имоти и части от имоти - частна собственост на територията на областите Търговище и Разград за изграждане на близо 12 км от автомагистрала „Хемус“ ( от км 299+000 до км 310+940). Те се намират в землищата на селата Бистра, Съединение и Макариополско в община Търговище и на гр. Лозница и с. Манастирци, община Лозница, област Разград. Средствата за обезщетяване на собствениците са за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура“. Решението може да се обжалва пред административния съд по местонахождението на имотите в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Отчуждават се също имоти - частна собственост на територията на Софийска област за доизграждане на пътен възел при км 33+600 на АМ „Европа“, който е част от модернизацията на път I-8 „Калотина - п.в. Храбърско“. Те се намират в землището на село Петърч, община Костинброд. Средствата за обезщетяване на собствениците са за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура“. Решението може да се обжалва пред административния съд по местонахождението на имотите в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Правителството реши да прехвърли на Община Свищов управлението на имоти публична държавна собственост, свързани с историческото минало на региона и страната. Единият поземлен имот се намира в местността „Стъклен“ и е с площ 19 586 кв. м, а вторият, с площ 68 280 кв. м, попада в местността „Паметници“. Двата терена досега са ползвани от Министерството на земеделието и храните, но са с отпаднала за него необходимост. Имотите се предоставят по искане на кмета на Община Свищов за реализиране на общински обект „Историческо място в долината на р. Текир дере, където са дебаркирали руските войски през 1877 г. и са водени първите сражения за Освобождението на България, източно от гр. Свищов“. Не се предвижда да бъдат ползвани за стопанска дейност.

Община Попово получава собствеността върху имот - частна държавна собственост, намиращ се на ул. ,,Зараевска" № 2 в гр. Попово. Той представлява терен с площ 8758 кв. м и сгради в него. Имотът ще бъде използван за административни нужди и осигуряване на работни помещения за служители на Общината. При нереализиране на предвидените дейности до 5 години от придобиването му Община Попово е длъжна да го прехвърли на държавата.

С друго решение на правителството Община Приморско получава държавни имоти в гр. Приморско. Те са с обща площ 14 012 кв. ми ще бъдат използвани за изграждане на общински градски парк с алеи за озеленяване и места за отдих, зони за спорт (игрища) и фитнес съоръжения на открито, открита сцена за културни събития, детски съоръжения и площадки за игра, паметник и места за свободно паркиране. В един от имотите съществуват сгради в лошо техническо състояние и с конструктивни деформации, поради което ще бъдат предприети действия по премахването им. Имотите ще се използват и стопанисват единствено от Община Приморско по нестопански начин. На областния управител на Бургас ще бъде възложен ангажиментът да разработи механизъм за контрол, чрез който да осъществява периодични проверки за изпълнение на условията, при които се прехвърлят имотите.

Община Созопол получава държавен имот в с. Равадиново. Теренът е с площ 2890 кв. м и ще бъде използван за изграждане на обществено обслужваща сграда за нуждите на общински „Клуб на пенсионера и инвалида“ със съответните помещения към него, общодостъпна зала за културни събития и открита детска площадка с места за отдих. Тя ще се използва и управлява от Община Созопол с неикономическа цел. На областния управител на Бургас ще бъде възложен ангажиментът да разработи механизъм за контрол, чрез който да осъществява периодични проверки за изпълнение на условията, при които се прехвърля имотът.

Община Стара Загора получава собствеността върху имоти - частна държавна собственост в гр. Стара Загора. Те са с обща площ 9433 кв. м и ще бъдат използвани за изграждане и поддържане на общодостъпна зона за отдих и спорт (селищен парк). В него ще има съоръжения на открито - въжени линии, фитнес площадки, открити игрища със свободен достъп за футбол, волейбол, баскетбол, маси за тенис, кучешка градинка със зони за разходка и обучения, обществен паркинг и улици. Целта е да се създаде по-добра инфраструктура в общината, която ще отговори на обществените потребности. Предвижда се ангажимент на областния управител на област Стара Загора да разработи механизъм за контрол, чрез който да осъществява периодични проверки за изпълнение на условията, при които се прехвърлят имотите.

 

Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата

 

Министерският съвет прие Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2024 г.

С Решение на Народното събрание от 1 март 2024 г. за отпускане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията, са отпуснати държавни парични награди по Закона за награждаване на лица за особени заслуги към българската държава и нацията (ЗНЛОЗБДН) на общо 135 лица. За особени заслуги към държавата и нацията са наградени пожизнено културни дейци и творци с награда:

- в размер на 500 лв. месечно – 110 бр.;

- в размер на 350 лв. месечно - 25 бр.;

Държавните парични награди се предоставя за изключителните им постижения и за цялостния им принос в областта на културата. Съгласно т. II от Решение на Народното събрание от 1 март 2024 г. изпълнението на решението се възлага на министъра на културата.

В изпълнение на посоченото решение с настоящия проект на постановление се предлага да бъдат осигурени допълнителни разходи в размер на 500 000 лв. за изплащане на държавните парични награди за 2024 г. на наградените лица (135 бр.) в посочените размери.

Държавните парични награди, предоставени на основание чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗНЛОЗБДН се изплащат от месеца, следващ месеца на приемане на решението на Народното събрание съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредба за реда за предоставяне и изплащане на държавни парични награди на лица с особени заслуги към държавата и нацията, съответно за 2024 г. наградите ще бъдат изплащани за периода април-декември 2024 г.

 

Одобрен е доклад за наличието на основен интерес във връзка с реализация на услуга за превоз на отбранителни продукти

 

Министерският съвет на Република България прие решение за приемане на доклад на мчнистъра на отбраната относно определяне наличието на основен интерес, свързан със сигурността на страната, във връзка с реализация на услуга за превоз на отбранителни продукти, придобивани в изпълнение на международни договори, финансирани с национални средстваi по програмата за чуждестранни военни продажби на САIЦ (Foreign Military Sales - FMS).

Превозът на отбранителните продукти, придобивани в изпълнение на такива международни договори ще бъде организиран чрез Агенцията на НАТО за поддръжка и придобиване (NA ТО Support and Procurement Agency - NSPA), която и в момента извършва услуги за транспорт по програмата FMS за Министервото на отбраната на Република България и други държави-членки на НАТО.

 

МЕУ и МБВР ще си сътрудничат по изготвянето на национална рамка за управление на данните

 

Със свое решение правителството възложи на министъра на електронното управление да сключи споразумение за сътрудничество между Министерството на електронното управление (МЕУ) и Международната банка за възстановяване и развитие. Стъпката е продължение на подписано Рамково споразумение между банката и правителството на Република България от 2022 г. за подпомагане на МЕУ при изпълнение на процедура „Изграждане на стратегическа, организационна и техническа рамка за управление и за оперативна съвместимост на данните“ приоритет 2 „Цифрова трансформация на публичния сектор“, финансирана по програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027.

Изпълнението на споразумението ще спомогне за изготвяне на стратегическа, организационна и техническа рамка за управление и за оперативна съвместимост на данните и определяне на стандарти за пространствата от данни.

Изпълнението на процедурата създава предпоставки за изграждане на първите пространства от данни на национално ниво с добавена стойност за гражданите, бизнеса, научните организации. Крайната цел е преодоляване на пропуските в управлението на данните в България, изграждане на ключов набор от пространства за данни и подпомагане на страната в наваксването на изоставането си от ЕС.

 

Одобрени са резултатите от неформалното заседание на Съвета на ЕС във формат ,,Телекомуникации“

 

Правителството одобри резултатите от участието на България в неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по транспорт, телекомуникации и енергетика във формат ,,Телекомуникации“, което се проведе на 12 април 2024 г. в Белгия.

В рамките на форума е приета декларация за насърчаване на по-безопасна, отговорна и надеждна онлайн среда. Като приоритет за следващата Европейска комисия е посочено разработването на механизми за проверка на възрастта онлайн в контекста на Европейския портфейл за цифрова самоличност. Редица държави, включително България, се обявиха за спазване на изискванията на законодателството за защита на личните данни и заложените в него принципи.

По време на съвета бе обсъдена Бялата книга за потребностите от цифрова инфраструктура на Европа.

 

Одобрена е българската позиция относно Съвместно писмо относно нови решения за справяне с незаконната миграция към Европа

 

Министерският съвет одобри позицията на Република България, от компетентност на Министерството на вътрешните работи, за присъединяване на България към Съвместно писмо относно нови решения за справяне с незаконната миграция към Европа, разпространено в рамките на Неформалната група по миграция.

Неформална група по миграция е инициирана от Австрия и Дания с цел обсъждане на иновативни решения за устойчиво управление на миграцията към ЕС. Участие в групата взимат 19 държави членки, вкл. и България.

Съвместно писмо относно нови решения за справяне с незаконната миграция към Европа отразява основните идеи от отделните разглеждани в групата документи, по които има съгласие.

България изразява обща положителна оценка за разглеждания пакет от документи предвид съответствието им с ключови елементи от българската позиция по управлението на миграцията.

Текстът в проекта на съвместно писмо е достатъчно общ и в този смисъл България го подкрепя и се присъединя към писмото чрез подписване от министъра на вътрешните работи.

 

Кабинетът смени представители на държавата в Националния съвет за превенция и защита от домашното насилие

 

Със свое решение от днес правителството смени девет представители на държавата в Националния съвет за превенция и защита от домашното насилие (НСПЗДН). Актуализацията в състава на Съвета е свързана с промените в структурата на Министерския съвет след назначаването на служебното правителство от 9 април 2024 г. Тя е необходима предпоставка за провеждането на заседания на Националния съвет.

Основни членове на НСПЗДН вече са служебните министри на правосъдието Мария Павлова, на труда и социалната политика Ивайло Иванов, на здравеопазването д¬р Галя Кондева-Мънкова, на младежта и спорта Георги Глушков, както и новият изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане (АСП) Веселин Кожухаров. Сменени са и заместниците от три министерства и АСП, които са резервни членове на Съвета. От Министерството на правосъдието влиза Спаска Кинчева, от Министерството на труда и социалната политика - Лазар Лазаров, от Министерството на здравеопазването - Добромира Карева, от АСП - Анна Ананиева.

С решение от 19 април т.г. кабинетът определи заместник министър-председателя и министър на финансите Людмила Петкова за председател на Националния съвет.

Националният съвет за превенция и защита от домашното насилие е специализиран, постоянно действащ, колективен и консултативен орган към Министерския съвет за осъществяване на държавната политика за противодействие на домашното насилие. Той координира, наблюдава и оценява политиките и мерките, предприемани от ангажираните институции.

За да се подчертае публичният ангажимент на държавата към проблемите с домашното насилие и да се гарантира ефективното взаимодействие между компетентните органи, е предвидено Националният съвет да бъде ръководен от заместник министър-председател, а в състава му да влизат министри и ръководни представители на други институции.

 

Одобрена е позицията на България за Телеком съвета в Брюксел

 

Правителството одобри позицията на България за участие в заседанието на Съвета на Европейския съюз по транспорт, телекомуникации и енергетика във формат ,,Телекомуникации“, което ще се проведе в гр. Брюксел, Кралство Белгия на 21 май 2024 г.

По време на заседанието държавите членки ще обсъдят въпроси, свързани с практическото прилагане на европейските законодателни и незаконодателни инструменти в цифровата област. Министрите ще разгледат и приемат Заключения на Съвета за бъдещето на цифровата политика на Европейския съюз и Заключения за бъдещето на киберсигурността.

В рамките на политическия дебат България ще изрази позиция за прилагането на цифровото законодателство, като постави акцент върху ангажираността и активната роля на всички заинтересовани страни - гражданското общество, бизнеса и академичните среди, в процеса на изпълнение на задълженията, които произтичат от новите цифрови актове. Българската страна ще изрази становище, че вече има достатъчно законодателни и незаконодателни инструменти, които отразяват геополитическото развитие и са насочени към повишаване на европейската конкурентоспособност и защитата на сигурността, ценностите и интересите на ЕС. Намаляването на зависимостите от трети страни в широк смисъл би способствало реализацията на отворената стратегическа автономност на ЕС, но само ако е придружено със солидно и лесно достъпно финансиране за подпомагане на европейския бизнес за изграждане на собствен капацитет и продукти.

При обсъждане на заключенията за бъдещето на цифровата политика на Европейския съюз българската страна ще подчертае, че финалният текст балансира добре позициите на държавите членки и отразява правилно досегашните постижения в цифровата област. Документът представлява солидна основа за очертаване на следващите стъпки и цели в европейската цифрова политика. Необходимо е да се предвидят и потенциалните предизвикателства, свързани с ефектите от цифровата трансформация и последиците за оперативната съвместимост, за да се гарантира безпроблемно прилагане на законодателството и да се намали регулаторната тежест.

България ще подкрепи изготвения компромисен текст на проекта на заключения за бъдещето на киберсигурността, който е значително подобрен в процеса на преговори. Заключенията ще допринесат за подобряване на синхрона в работата на компетентните органи на национално и на европейско ниво за хармонизирано прилагане на законодателството.

 

Допълва се тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията

 

Министерският съвет определи размера на таксата, която се събира от Агенцията по вписванията за вписване в търговския регистър на дружества с променлив капитал. Промяната се налага от факта, че действащата в момента тарифа не съдържа размер на дължимата държавна такса за разглеждане на заявление за вписване на обстоятелства относно дружествата с променлив капитал. Създаването на дружества от този нов вид беше прието от Народното събрание през м. юли 2023 г. със Закона за изменение и допълнение на Търговския закон (обн., ДВ, бр. 66 от 2023 г.).

Таксата за заявление на хартиен носител ще бъде в размер на 110 лв., а за тези, подадени по електронен път - 55 лв.

 

Кабинетът предлага проф. д-р Сабина Захариева да бъде удостоена с орден „Св. Св. Кирил и Методий”

 

Министерският съвет реши да предложи за награждаване проф. д-р Сабина Захариева с орден „Св. Св. Кирил и Методий” за особено значимите и заслуги в развитието на медицинската наука и на медицинската специалност „Ендокринология и болести на обмяната” в Република България.

Проф. д-р Сабина Захариева е родена 1949 г. в гр. Бяла, област Русе. През 1974 г. завършва Медицински университет -София. През 1977 г. започва редовна аспирантура в Института по ендокринология и геронтология. В периода 2000 -2005 г. е началник на Клиника по хипоталамо-хипофизарни-надбъбречни и гонадни заболявания към СБАЛЕНГ „Акад. Ив. Пенчев“. През 2005 г. е избрана за професор по ендокринология, а от 2006 г. до момента е изпълнителен директор на УСБАЛЕ „Акад. Ив. Пенчев“.

В дългия си професионален път проф. Захариева има редица постижения, като въвеждането на 24-часово холтер мониториране на артериално налягане като основен метод в диагностиката и лечението на артериалната хипертония, разработване на методи за определяне на каликреиновата активност и простагландини и др. Проф. Захариева е и ръководител на екипите, създали регистър на хипофизните и надбъбречни тумори и регистър на редките ендокринни заболявания. Инициатор е на създаването на Център по превенция на диабета и разработването на стратегия за скрининг и ранна диагноза предиабет и захарен диабет. През целия си трудов стаж проф. Захариева се занимава както с активна лечебна и научна дейност, така и с преподавателска дейност, като е била научен ръководител на редица успешно завършили докторанти.

За професионалните си постижения проф. Захариева е получила признанието на Медицински университет -София, като е наградена с Signum Laudis за 2009 г. През 2013 г. е удостоена с награда на името на проф. д-р Ст. Киркович, а през 2018 г. -със Златна панацея, която се връчва в знак на признание за заслугите на изтъкнати преподаватели от Медицински университет -София за техния висок професионализъм и доказан принос в организирането и осъществяването на преподавателската ( обучение на студенти, докторанти, специализанти), научно-изследователската и експертна дейност.